Skip to main content

Thông tin chung

Căn cứ Quyết định số 265 / 2010 / QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2010 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung với các thông tin
Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 70/2009/GCNCP-VSD đối với 35.800.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng năm 2010 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán: MCG)
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông sở hữu chứng khoán chưa lưu ký (gồm: cổ đông chiến lược, cổ đông hiện hữu, người lao động đã đặt mua cổ phiếu MCG tại Công ty đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2010) đến Công ty nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
MCG được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 35.800.000 cổ phiếu
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo về việc chuyển nhượng quyền, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu MCG