Skip to main content

Thông tin chung

MCG báo cáo tình hình quản trị Công ty quý III/2011
Ngày 21/9/2011, Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã họp và nhất trí thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo giao dịch cổ phiếu LGL như sau:
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
Căn cứ Quyết định số 109 / 2011/ QĐ - SGDHCM ngày 22 / 7/ 2011 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung với các thông tin sau:
Công ty CP Cơ điện và Xây dưng Việt Nam trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông, về việc lưu ký Cổ phiếu bổ sung được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi (đợt 2 tháng 6/2011) như sau: