Skip to main content

Thông tin chung

Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCG) thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin như sau:
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam báo cáo tình hình quản trị Công ty quý 4 năm 2011.
Ngày 18/01/2012 Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam công bố việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCK:MCG) thông báo hủy giấy chứng nhận sở hữu cổ phần