Skip to main content

Thông tin chung

Ngày 16/6/2011 MCG chuyển đổi 291.000 trái phiếu thành cổ phiếu.
Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam trân trọng thông báo đến trái chủ về việc trả lãi trái phiếu chuyển đổi và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông từ 2 đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2009 như sau:
MCG công bố Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Sáng ngày 21 tháng 4 năm 2011 tại hội trường Tòa nhà Ocean Park – số 1 Đào Duy Anh – Hà Nội Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MCK: MCG) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2011. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo Công ty, Đại diện công ty Kiểm toán A&C, các Đại biểu và Cổ đông công ty, cùng sự tham dự của các phóng viên cơ quan báo chí truyền thông Nhà nước.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011
MCG trả cổ tức đợt 2 năm 2010