Skip to main content

Thông báo giao dịch cổ phiếu LGL

Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo giao dịch cổ phiếu LGL như sau:
-       Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
- Mã chứng khoán giao dịch: LGL
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.687.410 cổ phiếu (tỷ lệ 13,4%)
- Số tài khoản giao dịch: 086C868886
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.000.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.687.410 cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận
- Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: 08/09/2011 đến 08/11/2011.