Skip to main content

MCG được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 35.800.000 cổ phiếu

MCG được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 35.800.000 cổ phiếu

Ngày 07 tháng 12 năm 2010, Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam  đã nhận được công văn số 2290/2010/SGDHCM-NY của Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung 35.800.000 cổ phiếu  của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của MCG.