Skip to main content

Chuyển nhượng quyền, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu MCG

Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam thông báo về việc chuyển nhượng quyền, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu MCG

1. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu MCG

Cổ đông hiện hữu (chưa lưu ký) thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu MCG từ ngày 24/9/2010 đến ngày 19/10/2010 như sau:

Bước 1: Điền đầy đủ, chính xác thông tin trên Giấy chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu MCG (theo mẫu) và nộp tại Văn phòng HĐQT Công ty.

Văn phòng HĐQT thông báo cho bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng sau khi Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền đã ký xác nhận.

Bước 2: Thực hiện đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu như mục 2 của Thông báo này.

2. Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu

Nhà đầu tư chiến lược, cổ đông hiện hữu (chưa lưu ký) và người lao động trong Công ty thực hiện việc đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu MCG từ ngày 24/9/2010 đến ngày 22/10/2010 như sau:

Bước 1: Đăng ký mua cổ phiếu: Điền đầy đủ, chính xác thông tin trên Giấy đăng ký mua chứng khoán (theo mẫu) và nộp tại Văn phòng HĐQT Công ty.

Bước 2: Nộp tiền mua cổ phiếu: Nộp tiền tại phòng Tài chính – Kế toán sau khi có xác nhận của Văn phòng HĐQT hoặc chuyển khoản theo địa chỉ sau:
- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Đống Đa - Hà Nội
- Số tài khoản: 179010000002527
- Chủ tài khoản: Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Dowload Giấy đăng ký mua chứng khoán, Giấy chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu MCG theo đường link sau:

Mẫu 01 (Áp dụng cho cổ đông hiện hữu chưa lưu ký)


Mẫu 02 (Áp dụng cho cổ đông chiến lược)

Mẫu 03 (Áp dụng cho người lao động của Công ty)

Mẫu 04 (Chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu MCG - chỉ áp dụng cho CĐ hiện hữu chưa lưu ký)