Skip to main content

MCG thông báo ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung

Căn cứ Quyết định số 265 / 2010 / QĐ-SGDHCM ngày 16/12/2010 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo ngày giao dịch chính thức cổ phiếu niêm yết bổ sung với các thông tin

Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 35.800.000 cổ phiếu

-          Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 358.000.000.000 đồng

-          Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 54.600.000 cổ phiếu

-          Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 546.000.000.000 đồng

-          Ngày giao dịch chính thức: 28/12/2010.