Skip to main content

Thông báo ngày lưu ký chứng khoán bổ sung

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 70/2009/GCNCP-VSD đối với 35.800.000 cổ phiếu phát hành ra công chúng năm 2010 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (mã chứng khoán: MCG)

- Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 35.800.000 cổ phiếu

- Giá trị chứng khoán niêm yết bổ sung: 358.000.000.000 đồng

- Tổng số lượng chứng khoán niêm yết: 54.600.000 cổ phiếu

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết: 546.000.000.000 đồng

Bắt đầu từ ngày 20/12/2010, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên. Công ty thông báo để Quý cổ đông được biết.