Skip to main content

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019

 Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:
- Tên chứng khoán: Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
- Mã chứng khoán: MCG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2019
* Lý do, mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nội dung cụ thể: Xem tại đây
Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐQT: xem tại đây