Skip to main content

MCG công bố thông tin các Quyết định về thuế của Cục thuế Hà Nội

 Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam - mã chứng khoán MCG công bố thông tin các quyết định thuế của Cục thuế Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 52213/QĐ-CT-QLN ngày 03/7/2019 của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc: Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại ngân hàng để thi hành Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp số 148373/TB-CT ngày 19/6/2019 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đối với Công ty cP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam; Mã số thuế: 0100103295; Địa chỉ: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.

2. Quyết định số 63035/QĐ-CT-QLN ngày 08/8/2019 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc: Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng do đơn vị không chấp hành nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp số 148373/TB-CT ngày 19/6/2019 của Cục thuế thành phố Hà Nội đối với Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam; Mã số thuế: 0100103295; Địa chỉ: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội.

Nội dung chi tiết: xem tại đây