Skip to main content

MCG - TB VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022


THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2022


Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG
Tên giao dịch: MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company
Trụ sở chính         : Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại   : 024.22138518 / 024.38694773                Fax: 024.38691568

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
- Tên chứng khoán         : Cổ phiếu Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

- Mã chứng khoán          : MCG
- Loại chứng khoán        : 
Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch       : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch               : Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/02/2022.
1. Lý do, mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung cuộc họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.