Skip to main content

Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 - MCG

 THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty CP cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với những nội dung sau:
1. Thời gian  : 08h00’ ngày 07 tháng 4 năm 2017
2. Địa điểm   : Hội trường Tầng 2, Tòa nhà Green Office - MECO COMPLEX - Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự:
Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 08/3/2017.
4. Nội dung chính của Đại hội:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016
- Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
- Các vấn đề khác.
5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 27/3/2017.
6. Đăng ký tham dự Đại hội:
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng: Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và gửi thư/fax/email/điện thoại về Công ty trước 17h00’ ngày 06/4/2017.
- Liên hệ: Ms. Đàm Thị Bích Ngọc
Điện thoại      : 0981.507687 / (04) 22138518                 Fax: (04) 38691568
Email              : vanphong@mecojsc.vn / ngoc.dambich@mecojsc.vn.
- Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:
Người nhận    : Đàm Thị Bích Ngọc - Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
Địa chỉ           : Tầng 15 - Tòa nhà Green Office - MECO COMPLEX
- Ngõ 102 Đường Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.
7. Những vấn đề lưu ý:
- Tham dự Đại hội Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời/Giấy xác nhận tham dự Đại hội (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký.
- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
Trân trọng!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Ngọc Bình

 * Tài liệu đính kèm:

1. Thư mời.
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội
3. Chương trình Đại hội
4. Báo cáo Hội đồng quản trị/Ban điều hành
5. Báo cáo Ban kiểm soát
6. Báo cáo tiền lương thù lao
7. Tờ trình các vấn đề
8. Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2017
9. Thể lệ biểu quyết - ĐHĐCĐ 2017