Skip to main content

MCG tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2015


MCG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

          Ngày 14/3/2015 tại Hội trường Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam - tầng 15 - Tòa nhà Văn phòng - MECO COMPLEX - Ngõ 102 Đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội (Mã CK: MCG) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
         Cùng với sự tham dự của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát Công ty là sự có mặt của các cổ đông Công ty, đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội và các phóng viên cơ quan báo chí đến đưa tin Đại hội.   
         Đại hội đã thảo luận và biểu quyết chấp thuận thông qua các vấn đề HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua, cụ thể:
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và cổ tức năm 2014.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành, Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và cổ tức năm 2015.

4. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014.

5. Xử lý lỗ lũy kế bằng nguồn vốn thặng dư vốn cổ phần.

6. Ủy quyền cho HĐQT:
       - Lựa chọn thời điểm để quyết định thoái vốn tại dự án thủy điện Văn Chấn và Công ty con, Công ty liên kết giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty MECO.

       - Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ không thấp hơn 8.000đ/cổ phần.

       - Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu đầu tư, bán phần tài sản của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh, thanh lý tài sản theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty để giải quyết cơ cấu tài chính của Công ty.

       - Lựa chọn thời điểm phát hành 30 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ để tạo nguồn vốn đối ứng triển khai các dự án trọng điểm mang tính khả thi cao: Dự án Long Hưng; Dự án thủy điện Nậm Hóa 1; Dự án thủy điện Khánh Khê - Lạng Sơn; Dự án thủy điện Suối Choang - Nghệ An.

        - Sửa đổi điều lệ phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

        - Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015:

        + Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội.

            Địa chỉ: số 3 ngõ 129, đường Giải Phóng, P. Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
        + Hoặc Công ty TNHH kiểm toán Nhân Việt (VP AUDIT).

            Địa chỉ: số 10 ngõ 462, đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
        + Hoặc Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C.

            Địa chỉ: 229 Đồng Khởi - quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh.
        + Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ tài chính quy định.

7. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

         
         Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát mới gồm 3 thành viên, cụ thể như sau:

* Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lê Hà Giang - Thành viên HĐQT

3. Ông Nguyễn Văn Huyên - Thành viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Hải Anh - Thành viên HĐQT

* Ban Kiểm soát:

1. Bà Nghiêm Thị Mai Hoa - Trưởng Ban Kiểm soát

2. Bà Hoàng Thị Kim Anh - Thành viên Ban Kiểm soát

3. Ông Nguyễn Tiến Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát

         
         Đại hội kết thúc hồi 12h15’ cùng ngày.

Một số hình ảnh tại Đại hội: