Skip to main content

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - MCG


THƯ MỜI
Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019


Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM


Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (MECO) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với những nội dung sau:
1. Thời gian: 08h00' ngày 19 tháng 4 năm 2019

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Green Office, Meco Compex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

3. Thành phần tham dự:
Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 18/3/2019

4. Nội dung chính của Đại hội:
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018
- Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018; Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019
- Bẩu bổ sung thành viên HĐQT độc lập cho thời gian còn lại nhiệm kỳ 2015 - 2020
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
- Các vấn đề khác

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mecojsc.vn từ ngày 04/4/2019

6. Đăng ký tham dự Đại hội:
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng: Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội và gửi thư/fax/email/điện thoại về Công ty trước 16h00' ngày 18/4/2019
- Liên hệ: Ms. Đàm Thị Bích Ngọc
Điện thoại: 0981.507687 / 024.22138518.
Fax: 024.38691568
Email: vanphong@mecojsc.vn
- Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:
Người nhận: Đàm Thị Bích Ngọc - Công ty CP cơ điện và Xây dựng Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà Green Office - Meco complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

7. Những vấn đề lưu ý:
- Tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời/Giấy xác nhận tham dự Đại hội (bản chính), CMND/hộ chiếu để làm thủ tục đăng ký
- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng!

                                                                                                       TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                                                                      CHỦ TỊCH
                                                                                                                        (Đã ký)
                                                                                                                Nguyễn Ngọc Bình

Tài liệu đính kèm:

1. Thư mời ĐHĐCĐ thường niên 2019
2. Giấy xác nhận tham dự Đại hội
3. Chương trình Đại hội
4. Quy chế Đại hội
5. Quy chế đề cử, ứng cử TV HĐQT và các mẫu đính kèm
6. Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2018
7. Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại Đại hội
8. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS
9. Báo cáo Hội đồng quản trị
10. Báo cáo Ban điều hành
11. Báo cáo Ban kiểm soát