Skip to main content

TB ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021

 
KÍNH GỬI QUÝ CỔ ĐÔNG!
CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
- TÊN CHỨNG KHOÁN: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM
- MÃ CHỨNG KHOÁN: MCG
- LOẠI CHỨNG KHOÁN: CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG
- MỆNH GIÁ GIAO DỊCH: 10.000 ĐỒNG
- SÀN GIAO DỊCH: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
- NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG: 18/3/2021
LÝ DO, MỤC ĐÍCH: THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
TRÂN TRỌNG!

* NỘI DUNG CHI TIẾT: XEM TẠI ĐÂY


* TB CỦA TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD): XEM TẠI ĐÂY