Skip to main content

MCG công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán 2020

 
Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam (Mã CK: MCG) thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam và các công ty con như sau:

1. Số hợp đồng: 58/2020/HĐKT-CPA HANOI ngày 08/7/2020.

2. Đơn vị kiểm toán: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI

3. Nội dung chi tiết: xem tại đây