Skip to main content

MCG CBTT điều chỉnh tỉ lệ vốn góp tại CTCP Cơ khí Văn Lâm

 Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam công bố thông tin:

- Nghị quyết hội đồng quản trị số 04/2019/NQ-HĐQT về việc thống nhất điều chỉnh tỉ lệ sở hữu của CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại CTCP Cơ khí Văn Lâm là 51,48% vốn điều lệ CTCP Cơ khí Văn Lâm.

Nội dung chi tiết: xem tại đây