Skip to main content

Ban lãnh đạo Công ty

1. Hội đồng quản trị:


1.1. Chủ tịch HĐQT:
- Ông Nguyễn Ngọc Bình
 
1.2. Thành viên HĐQT:   
- Ông Nguyễn Văn Huyên
- Ông Trần Hải Anh
- Ông Đỗ Quang Tuấn
- Ông Trần Ngọc Chiến

2. Ban điều hành:


2.1. Tổng giám đốc:                   
- Ông Nguyễn Ngọc Hưng
 
2.2. Phó Tổng giám đốc:
- Ông Nguyễn Văn Huyên
- Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc
- Ông Trịnh Thái Sơn
2.3. Kế toán trưởng:
- Bà Phạm Thị Chinh Lương
 

3. Ban Kiểm soát:


3.1. Trưởng Ban kiểm soát:
- Ông Hoàng Mạnh Tuấn
3.2. Thành viên:                                
- Bà Hoàng Thị Kim Anh
- Bà Đinh Thị Vân